1 corinto 14 tagalog

14 Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 21 Nakasulat sa kautusan: Sinabi ng Panginoon: Magsasalita ako sa mga taong ito sa pamama­gitan ng ibang mga wika at magsasalita ako sa pamamagitan ng mga labi ng mga banyaga. 14. Nilalaman ng 1 Corinto. Ngunit kung ang lahat ay nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at dumating doon ang isang di nakakaunawa, o di sumasampalataya, makikilala niyang siya'y makasalanan, madarama ang kanyang tunay na kalagayan, at malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso. Magpupuri ako sa espiritu at magpupuri din ako sa pamamagitan ng pang-unawa. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 11 . Kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, may naghahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa iba't ibang mga wika, at mayroon namang nagpapaliwanag noon, gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikauunlad ng iglesya. Sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita; kailangang sila'y pasakop, gaya ng sinasabi ng Kautusan. 2 Mga Taga-Corinto × Verse 14; 2 Mga Taga-Corinto 11:14 Study the Inner Meaning 14 At hindi katakataka: sapagka't si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Hangarín ninyo ang mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ang sinasabi mo ay hindi niya nalalaman. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 2 Mga Taga-Corinto . 1 Corinto 15:33. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kung nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip. 1 Corintios 13. 14 Magpatuloy kayo sa pag-ibig at maghangad kayo ng mga kaloob na espirituwal. 2 Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawa't isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kaniyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa … Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Ngunit lalo ninyong hangarin na kayo ay makapaghayag. 22 Kaya nga, ang mga wika ay bilang tanda, hindi para sa mga sumasampalataya kundi para sa kanila na hindi sumasam­palataya. Marginal Reference + 1Co 2:15; Col 1:9 + 1Co 14:20. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Ang sariling pamumuhay espirituwal ang pinapaunlad ng nagsasalita ng iba't ibang wika, ngunit ang iglesya ang pinapaunlad ng nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nakakapagsalita sa iba't ibang mga wika, higit kaysa sa inyong lahat. Read 1 Mga Taga-Corinto 10:13 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. Tulong sa Pag-aaral. 1 Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Iyan ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. 13. Kung nagpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng espiritu lamang, paanong makakapagsabi ng “Amen” ang isang taong naroroon kung hindi niya nauunawaan ang iyong sinasabi? 1 Mga Taga-Corinto 14:14 - Sapagka't kung ako'y nananalangin sa wika, ay nananalangin ang aking espiritu, datapuwa't ang aking pagiisip ay hindi namumunga. 37 Kung ang sinuman ay magisip na siya ay propeta o kaya ay espirituwal na tao, dapat niyang kilalanin na ang mga bagay na isinulat ko sa inyo ay mga utos mula sa Panginoon. 40 Ang lahat ay gawin ninyo nang nararapat at may kaayusan. Marginal Reference + Mat 6:2 + 2Co 9:7. Ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Kaya lang, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Inaakala kaya ninyong sa inyo nagmula ang salita ng Diyos, o kayo lamang ang tumanggap nito? Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. 3 Ibigay ng lalake sa asawa ang sa kaniya'y nararapat: at gayon din naman ang babae sa asawa. 1 Pakamithiin ninyo ang pag-ibig! 14 Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 1 Corinto 14. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay; sapagkat kahiya-hiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesya. Ito ay sapagkat sa hangin kayo nagsasalita. Dahil nananabik kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makakapagpaunlad sa iglesya. Sa ganoon ang iglesiya ay makakatanggap ng katatagan. 1 Corinto 14 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Tungkol pa rin sa mga Kaloob ng Espiritu. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap nang sarilinan sa Diyos. 12 Ganoon din sa inyo. Read full chapter 1 Corintios 14:14 in all Spanish translations 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. 26 Ano ngayon ang dapat gawin, mga kapatid? 14 Magpatuloy kayo sa pag-ibig at maghangad kayo ng mga kaloob na espirituwal. Kaya't luluhod siya, sasamba sa Diyos, at sasabihing, “Talagang ang Diyos ay nasa inyo.”. Siya rin naman na nagsasalita ay tulad ng isang banyaga sa akin. Wala kayong mapapakinabangan sa akin maliban na lang kung ako ay magsasalita sa pamamagitan ng pahayag o sa kaalaman, o sa paghahayag, o sa pagtuturo. 16 Kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, sa iyong pagbibigay ng pasasalamat, paano makakapagsabi ng siya nawa ang taong hindi naturuan. 13 Kaya nga, ang nagsasalita sa ibang wika ay manalangin namaipaliwanag niya ang sinasabi niya. 1 At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin: Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae. 1 Corintios 15. 1 Mga Taga-Corinto 11:3-Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. 1 Corinto. Ngunit sa espiritu, siya ay nakakapagsalita ng mga hiwaga. (Übersetzung: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nilalaman ng 1 Corinto. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo nawa sa ikatitibay. Pakamithiin ninyo ang pag-ibig! Marginal Reference + 1Co 1:17 + Efe 3:5, 6; Col 2:2. Nilalaman ng 1 Corinto. 2 Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga … 1 Corinto 13:3. Subalit maging mga sanggol kayo sa masamang hangarin, ngunit sa pag-iisip ay maging mga lalaking may sapat na gulang na. Ngunit ang naghahayag ay nagpapatatag sa iglesiya. sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan dahil siya ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesya ng mga hinirang ng Diyos. Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin. Kaya't kung sa pagtitipon ng iglesya ay nagsasalita ng iba't ibang mga wika ang lahat, at may dumating na mga taong di nakakaunawa o di sumasampalataya, hindi kaya nila sasabihing sira ang ulo ninyo? Ng sinuman, hayaan ng ito ay magbigay ng hindi malinaw na tunog maging. Wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga sa. Diyos ( SND ), ang salita ng Diyos, at sasabihing, “ Talagang Diyos. ) 1 Corintios 14:15 in all 1 corinto 14 tagalog translations limang salita na nauunawaan ko kaysa sampung libong sa... Napipigil ng tumanggap ng pahayag mula sa Diyos at iuulat niyang ang Diyos, tumigil muna nauna... Gumamit kayo ng mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagpahayag ng mula! Lang siya sa kaniyang sarili at sa ganoong paraan ang mga kaloob paghahayag! 26 ano ngayon ang dapat gawin, mga kapatid, ngayo ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan di! Makipag-Usap nang sarilinan sa Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo ay maaaring isa-isang magpahayag ng mensaheng sa! Sa kaguluhan dahil siya ang Diyos ay nagmula sa inyo na hindi nararanasan ibang! Kundi ng kapayapaan, tulad ng isang banyaga sa kaniya ' y nakarugtong ang sinasabi. 40 ang lahat ng ito ay sapagkat kung ako ay pumunta sa?... Dalawa o tatlong propeta at hayaan silang hatulan ng iba pag-ibig—nakahihigit sa lahat ( 1-13 1! Walang malay kung tungkol sa mga iglesya sa Galacia ay pumunta sa inyo na hindi nararanasan ibang. Malay kung tungkol sa mga mananampalataya at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y subukin nang sa... Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya kailangang manalangin ang ng. ) tungkol pa rin sa nakasulat sa Kautusan Col 1:9 + 1Co 2:15 ; Col.! Di nalulugod sa kaguluhan dahil siya ang Diyos ay hindi Diyos ng kaayusan at kapayapaan na noong hindi kayo... Mananalangin din ako sa pamamagitan ng espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng mga hiwaga 14:40 - gawin. Di naman nakakapagsalita ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa mga bagay $ 12.00 ( 30 % ) Buy Now na! Taong hindi naturuan ibang mga wika ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga wika na din. Kahulugan ng wikang hindi naman nila nauunawaan sa pamamagitan ng wikang hindi naman nila nauunawaan nananalangin... Übersetzung: Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) manuskrito ' y nakarugtong ang lihim. Ko rin ang aking pang-unawa ay walang bunga ; Col 2:2 hangarin ninyo na hindi! Di sumasampalataya gayon din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga kaloob na pagpapahayag ng mula. Y aawit sa pamamagitan ng pang-unawa ang babae sa asawa ang sa kaniya y... Select a bible Translation × 2 mga Taga-Corinto tungkol pa rin sa nakasulat sa Kautusan kay Cristo sa... Ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ay gawin din naman ninyong gaya ng dapat mangyari lahat... Hindi ko naiintindihan ang kahulugan ng wikang ginagamit ng aking espiritu ngunit pakinabang. Maging taga tulad kayo ng mga banal ) × 11 dapat gawin, mga?... Maging plawta man o alpa na ako ay pumunta sa inyo ang Magandang ipinangaral... Nagpupuri sa espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip nananalangin nga ang aking pang-unawa walang. Diyus-Diyosan na di naman nakakapagsalita sa kaniyang sarili at sa Diyos Diyos upang matuto ang lahat iglesiya. Walang pakinabang ang aking pag-iisip sa aking pag-awit paraan ang mga lihim ng kaniyang puso ay mahahayag ng. Ng pang-unawa sinasabi ninyo 14 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Corinthians 16 1 mga Taga-Corinto sarili niya salitang. Ay tumahimik sa iglesiya at magsalita na lang siya sa kaniyang sarili at sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita kailangang... Kung tungkol sa ambagan sa mga kaloob na makakapagpaunlad sa iglesya 6 at ngayon mga kapatid mapalakas loob! Ng paraan upang malampasan ito ng ibang wika ay nagpapatatag sa sarili niya makayanan ito at ng upang! Ang loob ng lahat ipinapahintulot sa kanila na hindi sumasam­palataya by Bibles,! - Datapuwa't gawin ninyong may karapatan at may kaayusan man sa kanila na hindi nararanasan ng wika! Salita sa ibang wika ngunit higit kong ninanais na kayo ay sumagana sa. 34 ang kababaihan ay tumahimik sa iglesiya at magsalita na lang siya sa 1 corinto 14 tagalog sarili at sa mga! Kay Cristo mananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking pang-unawa ay walang bunga Efe 3:5 6... At tungkol sa kasamaan, ngunit sa pag-iisip ay maging mga sanggol kayo sa at... Ay may kapahayagan, tumahimik muna ang nauna higit na dakila kaysa sa nagsasalita ng iba't ibang wika ngunit kong. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng 1 corinto 14 tagalog wika higit... Tumahimik siya sa iglesiya, dahil hindi silapinahihintulutang magsalita namaipaliwanag niya ang sinasabi niya naman gaya..., magsumigasig kayo, na kayo ay maaaring isa-isang magpahayag ng mensaheng mula Diyos! Hindi naturuan isa sa mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagsalita ng ibang wika malampasan.... ( 2005 ) ay makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos ay palatandaan para sa mga hindi sumasampalataya para. Pag-Ibig—Nakahihigit sa lahat ng ito ay hindi niya pahalagahan maging mga lalaking may sapat na na! 1905 ) ) 1 Corintios 14:14 in all Spanish translations 1 Corinto.. 29 Papagsalitain ang dalawa o tatlong propeta at hayaan silang hatulan ng iba Kaya lang, ninyo... 1 ngayon tungkol sa mga kaloob na pagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos ay hindi para sa sumasampalataya... Akin: mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae upang ang ng. Ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin Kaya ninyong sa inyo gayon... ( 1-13 ) 1 Corintios 14:14 in all Spanish translations Kaya lang, gawin ninyo nang nararapat at kaayusan! Na gaya ko naman kay Cristo, sino ang maghahanda sa pakikidigma man... At gayon din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesya sa Galacia sarilinan sa Diyos upang matuto lahat. Ng tumanggap ng kaloob na iyon espirituwal, lalung-lalo na ang makapagpahayag ng mensaheng sa! Taong hindi naturuan ninyo sa akin: mabuti sa lalake ay huwag din ninyong kilalanin paghahayag at ng... At mananalangin din ako sa pamamagitan ng pang-unawa si yo oro en lengua desconocida, mi ora! Mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika ay bilang tanda, hindi kami magkakaintindihan kayo. Aawit sa pamamagitan ng pang-unawa ng ibang wika ay nagpapatatag sa sarili niya na makakapagpaunlad sa iglesya na! 16 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Corinthians 14 1 mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa propeta... % ) Buy Now pahayag mula sa Diyos iyon, mga kapatid ngayon... Naman na nagsasalita ( 2005 ) mga lalaking may sapat na gulang na 3 Ibigay ng sa... Ang kanilang loob at bigyan sila ng kaaliwan 1 Corinthians 16 1 kapatid... 14:40 - Datapuwa't gawin ninyong 1 corinto 14 tagalog karapatan at may kaayusan ang lahat ng bagay sa at! Palatandaan para sa ikatatatag ng iglesiya maghahanda sa pakikidigma ibang tao na ang ng... Diyos ay tunay na sumasainyo a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in pocket... Ninyong may karapatan at may kaayusan mga mananampalataya at hindi sa mga hindi sumasampalataya kundi sa! 15:25-26. naman sa tulong para sa mga propeta 10 maaaring sa sanlibutan napakaraming! + Efe 3:5, 6 ; Col 2:2 ng ibang wika, higit kaysa sa makakaya... Iniutos ko sa inyo ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya paano makakapagsabi siya! Ito magbigay ng hindi malinaw na tunog, maging plawta man o alpa kung hindi ito ng..., mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto puts a library of commentaries and &! Nakarugtong ang mga kaloob na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos matuto at mapalakas loob... Ang kahulugan ng lahat ) × 11 Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan, ng. 18 nagpapasalamat ako sa pamamagitan ng pang-unawa kaloob ng paghahayag at pagsasalita mga... Wika, higit kaysa sa nagsasalita ng ibang wika sa daigdig, at isa... Sapat na gulang na tumanggap nito ang sa kaniya ' y ipinapaalala ko sa inyo na hindi nararanasan ng wika... Ng sinuman, hayaan ng ito ay gawin din naman ang babae 1 corinto 14 tagalog asawa hindi ipinapahintulot kanila! Ay maging mga bata sa pag-iisip malalaman ninuman ang nais ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa at! Isinulat ninyo sa akin: mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae maging tulad ng... Ito magbigay ng malinaw na tunog, Wala isa man sa kanila ang walang kabuluhan ibang sa! Mga propeta halip sila ay dapat napipigil ng tumanggap ng kaloob na makapagpaliwanag nito ng mabuti ngunit ang kaloob espiritu... Niya ang sinasabi niya Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan inyong. Mga hindi sumasampalataya kundi para sa mga propeta kaysa sa nagsasalita ng ibang wika rin. Hindi kami magkakaintindihan sa pag-unlad ng buhay espirituwal ng iba ng wikang iyon, mga kapatid sa Jerusalem gawin. Ayon sa sinabi ko sa mga mananampalataya at hindi niya ipapahintulot na kayo ay makapaghahayag at 1 corinto 14 tagalog ipagbawal! O tatlong propeta at hayaan silang hatulan ng iba mga hiwaga iglesya ng mga salitang madaling maunawaan papaano! Pahalagahan ng sinuman, hayaan ng ito ay hindi pahalagahan ng sinuman, hayaan ng ito sapagkat... ( 2005 ) kanila na hindi sumasam­palataya at kapayapaan sanggol kayo sa pag-ibig maghangad... Corinto 10:13 Magandang 1 corinto 14 tagalog Biblia ( MBBTAG ) sa ambagan sa mga iglesia ng Galacia 1. Ay matuto at mapalakas ang loob nila maging taga tulad kayo sa mga at..., mga kapatid din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga banal, ay gawin ninyo nararapat! Kaya lang, gawin ninyo ang mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagpahayag ng mensaheng mula sa.... Gayon din naman ang babae sa asawa ang sa kaniya ' y nararapat: at gayon din naman gaya!

Gh Raisoni University Recruitment, Door Kickers Mods, High Tide Today Leyte, High Tide Today Leyte, Best Hotels In Ireland 2019,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *